Teisės aktai

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SANDARA Pedagogams

MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SCHEMA Pedagogams

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

Svarbi informacija tėvams

Pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

GARGŽDŲ ,,KRANTO‘‘ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMO

SUTIKIMAS / NESUTIKIMAS DĖL DALYVAVIMO MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI

Antikorupcijos priemonių planas

KORUPCIJOS PREVENC. PROGRAMA

GARGŽDŲ ,,KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

Tarybos_sprendimas_2022-01-237 Nr. T11-19(1)(3)

5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas

2021 m. mokyklos veiklos ataskaita