STEAM ugdymo kryptis Kauno r. ugdymo institucijose: patirtis, galimybės, perspektyvos

Gegužės 30-31 d. I. Račienė ir S. Mineikienė, mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui stažuotėje Kauno rajone „STEAM ugdymo kryptis Kauno r. ugdymo institucijose: patirtis, galimybės, perspektyvos“. 

Kauno rajono Šlienavos pagrindinėje mokykloje apžiūrėta STEAM darbų mugė ir vyko kūrybinės dirbtuvės. Pavaduotoja ugdymui O. Gervienė ir mokytojų, mokinių komanda pristatė STEAM taikymo galimybes įvairių dalykų pamokose. Buvo aptartos konkrečių veiklų temos, tikslai, ugdomos kompetencijos, darbų anotacijos.  

Akademijos mokykloje-darželyje „Gilė“ stebėta STEAM ir lietuvių kalbos integruota veikla „Kelionė oro balionu“, neformaliojo švietimo veiklos, kurios  finansuojamos NVŠ lėšomis. Praktinėse veiklose mokiniai kėlė tyrimų hipotezes, aktyviai veikė, vyravo teigiamos emocijos.

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijoje direktorius R. Kučiauskas kartu su pavaduotojomis pristatė mokyklos veiklas, prioritetus, vykdomą projektinę veiklą, personalizuoto ugdymo(-si) strategiją „Augu“. Ši strategija orientuota į mokinio savęs pažinimo ugdymą, pasitikėjimo savimi ugdymą, mokymosi mokytis tobulinimą, savivaldaus mokymosi kompetencijų ugdymą. Itin stažuotės dalyvius sudomino mokytojų pristatytas integruoto gamtamokslinio ugdymo modelis.

Daug teigiamų emocijų stažuotės dalyviams suteikė mokiniai iš Ringaudų pradinės mokyklos. Jie pristatė muzikinį spektaklį „Grybų karas“. Taip pat ugdymo įstaigoje apžiūrėtos mokymui, edukacijoms skirtos erdvės, išklausyti pranešimai apie neformaliojo ugdymo veiklų įtaką emocinei ir fizinei vaikų sveikatai.

Garliavos Jonučių progimnazijoje buvo pristatyta ugdymo įstaigos patyriminio ugdymo praktika, dendrologinio tako specifika, STEAM veiklos pamokose ir artimiausioje aplinkoje.

Visi stažuotės dalyviai dalyvavo STEAM edukacijoje VDU Botanikos sode.

Džiugu, kad ši stažuotė Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui ne tik suteikė galimybę apžiūrėti ugdymo(-si) erdves Kauno rajone (mokyklose ir darželiuose), dalyvauti praktinėse veiklose, klausyti įdomių, informatyvių pranešimų, pabendrauti su kolegomis, bet ir yra akstinas pagalvoti apie kai kurių STEAM diegimo idėjų pritaikomumą mūsų mokyklose, apie galimybę plėsti mokytojų ir vadovų bendradarbiavimą abiejose žiedinėse savivaldybėse.