Tarptautiniai projektai:

 

• tarptautinė programa „The Duke of Edinburgh’s International Award“ (trumpiau – DofE)(mokykloje programą vykdo koordinatorė Ramunė Gudirgienė, dvi DofE vadovės: socialinė pedagogė Renata Piaulokienė, psichologė Simona Čeliauskaitė. Taip pat žygių programos daliai vadovaus DofE žygių instruktorius – Giedrius Ratkus).

Plačiau >>

 

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektas „Mokyklos sėkmės formulė Europoje = šviesti(s) + tobulinti(s) + integruoti(s)“.

Plačiau >>

 

• Mokykla yra UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo (ASPNet) narė (projekto koordinatorė mokykloje – anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Petkienė).

 

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Sveiki vaikai – sveika Europa: žingsniai sveikos gyvensenos link“ (projekto veiklą koordinuoja anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Žvinklienė).

Plačiau >>

 

• Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programa (http://gamtosauginesmokyklos.lt) (nuo 2008 m.). Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Rankelienė.

Plačiau >>

 

• Paprojektis „Jaunųjų aplinkos reporterių programa“ (veiklą koordinuoja geografijos mokytoja A. Remeikienė ir biologijos mokytoja S. Brazauskienė).

 

• Programa „Tarptautinis apdovanojimas jauniems žmonėms“ (veiklą koordinuoja etikos mokytoja R. Gudirgienė).

 

LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ (projekto koordinatorė mokykloje yra direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Petrošienė).

 

• Pietų Baltijos šalių bendradarbiavimo per sieną projektas „Kūrybiško mokymosi aplinkos – mokyklos kūrimo kompetencijos lyderiauti ir mokytis sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“ (CreatLearn). Veiklą mokykloje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Petrošienė.

Plačiau >>

 

• Tarptautinis projektas „Mažiau šiukšlių“ (Litter less), kurį koordinuoja visuomeninė aplinkosauginė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“, remiant Aplinkosauginio švietimo fondo „Gamtosauginių mokyklų“ programai ir „Wrigley“ įmonės fondui. Projekto vykdymo koordinacinė komanda mokykloje: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė J. Gilvonauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Mažeikienė.

Plačiau >>

 

Tarptautinis meninis projektas Motinos dienai paminėti („Gėlė mamai“ – 2008 m., „Drugelis mamai“ – 2009 m., „Bitelė ratuota“ – 2010 m., „Svajų gaudyklės“ – 2011 m., „Laivelis mamai“ – 2012 m., „Skarelė mamai“ – 2013 m., „Skėtis mamai“ – 2014 m., „Vėtrungė mamai – 2015 m.), kurį kasmet inicijuoja Kauno menų darželis „Etiudas“. Projekto veiklas mokykloje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Rankelienė. Pirmieji penki vaikų meno projektai vyko Kaune, Laisvės alėjoje, prie savivaldybės. Nuo 2007 m. į šį projektą įsijungė Lietuvos ugdymo įstaigos, nuo 2015 m. projektas tapo tarptautiniu. Vaikų meno projektas „Raktelis mamai 2016“ vyko 2016 m. balandžio 29 d. Šio projekto darbų katalogą galima rasti čia >>.

 

eTwinning – tai bendruomenė Europos mokykloms. Švietimo darbuotojams (mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt.), dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos mokyklos bendruomenės dalimi.

Rusų kalbos mokytoja metodininkė Janina Žemgulienė nuo 2015 metų dalyvauja eTwinning projektinėje veikloje. 2017-2018 m. įgyvendina šiuos projektus: „Internetas – prakeiksmas ar palaima? Internet – curse or blessing?“, „Mes tikrai mylim Lietuvą, ar mylit ją jūs?“. Šie projektai skatina projektų partnerius bendradarbiauti, bendrauti, palyginti pasiektus rezultatus.

Mokytoja dalyvauja internetiniuose seminaruose lietuvių, rusų, prancūzų kalbomis.

 

 

Šalies projektai:

 

• Įgyvendinamas vaikų mokymo plaukti projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2019“.

 

Mokykla dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimas gerinant matematikos dalyko pasiekimus“.

 

Mokykla laimėjo atranką ir nuo 2018 m. dalyvauja projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001; 2018 m. birželis–2022 m. gegužė).

 

Numatoma veikla – pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas. Tikslas – parengti, išbandyti ir įgyvendinti informatikos programos pradiniame ugdyme turinį (koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Rankelienė; darbo grupė: V. Stonkienė, R. Jeriomenkienė, D. E. Raudienė, J. Gilvonauskienė).

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu mokyklą pasieks gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga (mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl.). Parengta metodinė medžiaga mokytojams (lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti ugdymo procese) leis kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, efektyvinti mokinių praktinę, patyriminę veiklą (koordinuoja mokykloje direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. Rankelienė, V. Petrošienė).

Plačiau >>

 

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

 

 

„Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ (koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Rankelienė).

 

• Vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių programa „Įveikime kartu“.

 

• VšĮ „Iniciatyvos fondas“ projektas „Judėti sveika 2012“.

 

• Socialinius-emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa „Antras žingsnis“ („Second step“). Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Rankelienė. Programą įgyvendina šios pradinių klasių mokytojos:

• pradinių klasių mokytoja ekspertė D. E. Raudienė;

• pradinių klasių vyresnioji mokytoja D. Poškienė;

• pradinių klasių vyresnioji mokytoja I. Stonienė;

• pradinių klasių mokytoja metodininkė J. Feigytė;

• pradinių klasių vyresnioji mokytoja D. Simutienė;

• pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Mažeikienė;

• pradinių klasių vyresnioji mokytoja V. Stonkienė;

• pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Smirnovienė.

 

 

• Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa

 „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa. Pradinių klasių mokiniams nemokamai dalijami vaisiai ir daržovės, pieno produktai.

 

Švietimo ir mokslo ministerija bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija, kuri vykdo Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą. Rinkos reguliavimo agentūra, įgyvendina šią programą.

Programai sukurtas internetinis puslapis https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48, kuriame galima rasti naudingos informacijos, metodinės medžiagos pedagogams, dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinukais. Taip pat tėvams. Metodinė medžiaga yra parengta taip, kad ją galima patogiai atsispausdinti ir naudoti.

 

• Nuo 2016-02-01 penkios pradinės klasės (1a klasė (mokytoja J. Monstavičienė), 1d klasė (mokytoja D. Simutienė), 2c klasė (mokytoja J. Gilvonauskienė), 3c klasė (mokytoja V. Mažeikienė), 3d klasė (mokytoja V. Stonkienė)) įgyvendina ilgalaikę sveikos gyvensenos ugdymo programą „Sveikatiada“, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą, fizinį aktyvumą (daugiau informacijos http://sveikatiada.lt ).

 

Vykdomas projektas „Žiniuko mokyklėlė“.

 

Pagrindinis puslapis > Apie mokyklą > Projektai
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 03 d.