PRIIMTŲ Į GARGŽDŲ ,,KRANTO“ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES KRITERIJŲ TVARKA

PATVIRTINTA

Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės 

mokyklos direktoriaus 2021 m.   balandžio  21 d. įsakymu Nr. VI-80

 

PRIIMTŲ Į GARGŽDŲ ,,KRANTO“ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ MOKINIŲ  PASKIRSTYMO Į KLASES KRITERIJŲ TVARKA

 

Ši tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-15 d. raštu Nr. SR-2290 ir yra Priėmimo į Gargždų ,,Kranto“ pagrindinę mokyklą tvarkos aprašo, patvirtinto 2021- 04- 09 Nr. VI-71, neatsiejama dalis. 

  1. Skirstant mokinius į naujai komplektuojamas pirmąsias klases, atsižvelgiama į planuojamų paralelių klasių skaičių. Tuomet sudaromas visų priimamų mokinių abėcėlinis sąrašas ir mokiniai eilės tvarka išskaičiuojami į tiek grupių, kiek planuojama paralelių klasių (pvz., jei planuojamos trys klasės, skaičiuojama taip: 1,2,3 ir vėl 1,2,3 ir t.t.);

  1.2. išskaičiuotose grupėse mokiniai gali būti pergupuojami pagal šiuos kriterijus:

1.2.1. atsižvelgiama, kad naujai formuojamose klasėse būtų tolygiai paskirstyti mokiniai pagal lytį – berniukai – mergaitės;

  1.2.2. didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasėje gali būti ne daugiau kaip trys;

1.2.3. turintys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai paskirstomi tolygiai 

1.2.3. turintys vidutinių ar nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai į klases skiriami pagal specialiųjų poreikių panašumą, siekiant, kad galimai būtų įmanoma teikti optimalesnę mokymosi pagalbą; 

1.2.4. iškilus atvejams, kai tėvai (kiti teisėti mokinių atstovai) laiku nepristato dokumentų dėl vaiko specialiųjų poreikių, mokiniai gali būti pergrupuojami dar kartą, siekiant aukščiau įvardintuose punktuose įvardintų tikslų;

1.2.5. į mokyklą atvykstant nedidelei grupei (2–3 mokiniai) mokinių iš Mokyklai priskirtos ne Gargždų miesto teritorijos, tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymu, šie mokiniai, esant tam galimybių, gali būti skiriami į tą pačią klasę.

  1. Skirstant naujai atvykusius mokinius į jau sukomplektuotas 6–10 ar pradedamas komplektuoti 5 klases, laikomasi tų pačių kriterijų, kaip ir skiriant į 1–4 klases;

2.1. esant naujai atvykusio mokinio tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) pageidavimų skirti į konkrečią klasę ir esant tam galimybių, tenkinami šie pageidavimai;

2.2. iškilus mokinio elgesio problemų ir atsižvelgiant į klasėje dirbančių mokytojų rekomendacijas, seniau besimokantis ar naujai atvykęs mokinys gali būti perkeliamas į kitą klasę.

  1. Mokiniai į klases skirstomi tokia tvarka:

3.1. į 1–4 klases skirsto komisija, kurią sudaro pradines klases kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir būsimų pirmųjų klasių mokytojai;

3.2. į 5 klases skirsto komisija, kurią sudaro pagrindinio ugdymo koncentrą kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir būsimų penktųjų klasių vadovai;

3.3. į 6–10 klases skirsto pagrindinio ugdymo koncentrą kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui.