Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė RIMA RUMBUTIENĖ

Liūdnos vaikų akys įpareigoja ieškoti optimalių ir kokybiškų sprendimų, tačiau priemonės, kurios puikiai tinka vienu atveju, kitu gali būti visiškai nenaudingos. Socialinis pedagogas darbe pasikliauja savo nuojauta ir stengiasi nuolat mokytis, tobulina savo darbo metodus. O sunkiausiomis akimirkomis nepamiršta, jog dirba ypač svarbų darbą, kuris gali pakeisti žmonių gyvenimus.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą.

Socialinis pedagogas mokykloje:

 • saugo ir gina mokinių teises;
 • įvertina esamas ir numato galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje. Rūpinasi jų prevencija;
 • vykdo ir kuria mokinių saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas;
 • sprendžia mokymosi procese, susijusias su mokinių pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu susijusias, iškylančias problemas;
 • rūpinasi visų mokinių, (ypatingas dėmesys skiriamas spec. poreikių, soc. rizikos grupės šeimose gyvenančių bei globojamų mokinių) socializacija, adaptacija mokykloje, užimtumu;
 • stiprina prevencinį darbą mokykloje, organizuoja renginius, užsiėmimus, akcijas mokiniams, mokytojams ir tėvams įvairiomis socialinėmis – pedagoginėmis temomis.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Socialinis pedagogas mokykloje organizuoja:

 • individualų darbą su mokiniais, tėvais, mokytojais;
 • grupinio darbo, komandinės ir auklėjamosios aplinkos veiklą;
 • koordinuoja darbą su socialiniais partneriais;
 • prevencinę veiklą.

 

Socialinė pedagogė RIMA RUMBUTIENĖ

Kontaktai 125 kabinetas;

 El. paštas: rima.rumbutiene@krantas.gargzdai.lm.lt

Tel.nr. + 370 611 29482

Konsultacijų laikas:

I          8.00—16.00

II         8.00—16.00

III        8.00—16.00

IV        8.00—15.30

V         7.45—15.00

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30

 

 

 

Socialinis pedagogas (kuruojantis pradines klases) – Renata Piaulokienė

Socialinis pedagogas padeda įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, siekia užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais pagalbos mokiniui specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (teisėtus globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja, tarpininkauja sprendžiant konfliktinius, krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su klasės vadovu, tėvais (teisėtais globėjais, rūpintojais), kitais pagalbos mokiniui specialistais, socialinėmis institucijomis;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;

 

Socialinė pedagogė  RENATA PIAULOKIENĖ

Kontaktai: renata.piaulokiene@krantas.gargzdai.lm.lt

Tel. nr. +370 678 23190

II aukštas 202 kabinetas


Darbo laikas:

I          8.00–12.00    12.30–16.00

II         8.00–12.00    12.30–16.00

III        8.00–12.00    12.30–16.00

IV        8.00–12.00    12.30–15.30

V         8.00–12.00    12.30–15.00

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30