Logopedas—specialusis pedagogas

Logopedė-specialioji pedagogė Raimunda Urbonavičienė

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – kiekvienam mokiniui užtikrinti ugdymą(-si), tenkinantį jo poreikius, vystyti bendruosius ir specialiuosius gebėjimus mažiausiai varžančioje aplinkoje.

Specialusis pedagogas:

 • veda individualias, pogrupines, grupines pratybas.
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • atlieka pedagoginį vertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį ;
 • vertina mokinio pažangą, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą (klasėje ar specialiojo pedagogo kabinete);
 • taiko įvairius ugdymo būdus, metodus, strategijas, lavina sutrikusias funkcijas ;
 • teikia informaciją mokytojams apie efektyviausius mokinio ugdymo(si) metodus, strategijas, pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą, specialiąsias mokymo priemones, konsultuoja juos rengiant individualizuotas ir pritaikytas programas;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais).

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Logopedo tikslas – ištaisyti ar sušvelninti tarties sutrikimus, užkirsti kelią galimiems skaitymo, rašymo sutrikimams atsirasti. Logopedas veda individualias, pogrupines, grupines pratybas.

Logopedas:

 • įvertina kalbos raidos ypatumus;
 • ugdo kalbą (plečia žodyną, lavina kalbos gramatinį taisyklingumą ir rišliąją kalbą);
 • lavina artikuliacinį aparatą, foneminį suvokimą, smulkiąją motoriką;
 • vykdo skaitymo, rašymo sutrikimų prevenciją;
 • bendradarbiauja su psichologu, socialiniu pedagogu, PPT specialistais;
 • konsultuoja mokytojus ir su jais bendradarbiauja
 • konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir su jais bendradarbiauja.

Logopedė-specialioji pedagogė Raimunda Urbonavičienė,
303 kabinetas
raimunda.urbonaviciene@krantas.gargzdai.lm.lt

Logopedė Asta Pilipuitienė
Kontaktai: tel. nr. 861494603, el. paštas asta.pilipuitiene@gmail.com
Kabinetas: 305


Logopedė Alma Lesiūnienė

Kontaktai: tel. nr. 862977125, el. paštas lalma@inbox.lt
Kabinetas: 305


Logopedė Sonata Birbalienė

Kontaktai: tel. nr. 868834909, el. paštas sonata.birbalienė@gmail.com

Logopedo mokykloje funkcijos:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • siūlyti skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su progimnaziją aptarnaujančiu pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkei;

1.3. bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;

 • sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taikyti, rengti savo veiklos ataskaitą ir atsiskaityti Mokytojų tarybai mokslo metų pabaigoje;
 • šalinti specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • padėti mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • padėti mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;
 • dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • . taikyti savo darbe logopedijos naujoves;
 • šviesti mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.