Konkursas Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos direktoriaus pareigoms

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės mero
2022 m. spalio d.
potvarkiu Nr. MV

KONKURSO SKELBIMO TEKSTAS GARGŽDŲ ,,KRANTO“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS PAREIGOMS
2022 m. spalio 20 d. Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia konkursą Gargždų ,,Kranto“
progimnazijos direktoriaus pareigoms (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
14,75–14,81 ribose, nustatomas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą).
1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos
direktoriaus pareigas:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų
pedagoginio darbo stažą;
1.2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba
viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba
jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos
patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos
kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
1.2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo
kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar
aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių
reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos
įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;
1.3. turėti teisės aktų nustatyta tvarka įvertintas vadovavimo švietimo įstaigai
kompetencijas;
1.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms)
patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą
viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu
Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų
metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų
Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
1.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme.
2. Pretendentas į Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos
dokumentus:
2.1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2.2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
2.3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
2.4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl
atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų
įgyvendinimo būdų ir kt.). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000
spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
2.5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam
prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau –
kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją. (Pastaba: Kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė
švietimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto
svetainėje https://www.nsa.smm.lt).
2.6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
2.7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento
kopiją (-as).
2.8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu
tokius dokumentus turi).
2.9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
3. Pretendentų dokumentai priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriuje, 318 kab. (Klaipėdos g. 2, Gargždai) tiesiogiai, elektroniniu paštu
lina.simkuviene@klaipedos-r.lt arba registruotu laišku iki 2023 m. sausio 20 d. (įskaitytinai).
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su
pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų 2 punkte
nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka
dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Atrankos data – 2023 m. vasario 1 d.
Išsamesnė informacija teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir
personalo skyriuje (Klaipėdos g. 2, Gargždai), 318 kab., telefonais: 8 46 492451, 865 904 557, el.
paštu lina.simkuviene@klaipedos-r.lt.
Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.
SVARBU. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka
Nacionalinė švietimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo
agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt. Skirdama pretendentų kompetencijų
vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs Savivaldybei prašymą
dėl dalyvavimo konkurse. Pretendentas, pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse,
kompetencijoms vertinti turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo
konkurso paskelbimo dienos.