Klaipėdos rajono mero potvarkis dėl komisijos sudarymo konkursui į Gargždų “Kranto” progimnazijos direktoriaus pareigas vykdyti

 KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 potvarkis

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO KONKURSUI Į Gargždų „Kranto“ progimnazijos DIREKTORIAUS PAREIGAS VYKDYTI

 

2023 m. sausio 23 d. Nr. MV-9
Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu bei atsižvelgdamas į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. AV-170 „Dėl Algirdo Petravičiaus delegavimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2023-01-17 raštą Nr. LMVA-1 „Dėl LMVA kandidatų į švietimo įstaigų vadovų konkurso komisijos narius“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 2022-10-24 raštą Nr. SR-4064 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisijas teikimo“, Gargždų „Kranto“ progimnazijos 2022-12-01 raštą Nr. V12-108 „Dėl kandidatų į konkurso atrankos komisijos narius teikimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2023-01-02 raštą Nr. S-1 „Dėl komisijos nario skyrimo“:

  1. S u d a r a u šios sudėties komisiją konkursui į Gargždų „Kranto“ progimnazijos direktoriaus pareigas vykdyti:

Algirdas Petravičius – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas (Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas).

Nariai:

Lina Kantautienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

Antanas Alčiauskis – Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Klaipėdos rajono skyriaus narys.

Aurelija Butkutė-Norkevičienė – Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, socialinių partnerių atstovė.

Dovilė Lankutienė – Gargždų „Kranto“ progimnazijos tėvų atstovė.

Violeta Liuksienė – Gargždų „Kranto“ progimnazijos pedagogų atstovė.

Renata Norvilienė  – Gargždų „Kranto“ progimnazijos mokinį atstovaujantis asmuo.

  1. S k i r i u komisijos sekretore Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Šimkuvienę.
  2. P a v e d u komisijai konkursą Gargždų „Kranto“ progimnazijos direktoriaus pareigoms vykdyti 2023 m. vasario 1 d. 900 val.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Bronius Markauskas