Informacija apie darbo užmokestį

Eil.

Nr.

Darbuotojai Etatų skaičius 2020  m.

IVketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2020 m.

IV  ketvirt

(priskaičiuota suma iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto bendra  suma)

1. Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui 3,5 2140,00
2. Mokytojai 56,89 1520,00
3. Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai,  bibliotekininkai) 20,75 830,00
4. Administracijos darbuotojai (sekretorė,, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, , buhalteriai, inžinierius) 5 1056
5. Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, pailgintos dienos grupės auklėtoja, valytojos, valgyklos darbuotojos, elektrikas, darbininkai, budėtojos, kiemsargiai) 28,7 848,00