Informacija apie darbo užmokestį

                Gargždų  „Kranto“  pagrindinė mokykla

 

Eil.

Nr.

Darbuotojai Etatų skaičius 2021  m.

IV ketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2021 m.

IV ketvirtį

(priskaičiuota suma iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto bendra  suma)

1.   Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui 3,5 2060,00
2. Mokytojai 57,81 1630,00
3. Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai,  bibliotekininkai) 22,25 1144,00
4. Administracijos darbuotojai (sekretorė,, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, , buhalteriai, inžinierius) 5 1445,00
5. Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, pailgintos dienos grupės auklėtoja, valytojos, valgyklos darbuotojos, elektrikas, darbininkai, budėtojos, kiemsargiai) 28,7 850,000